XIV. kongres ISECS v Rotterdamu

 

Vážení kolegové a kolegyně, zájemci o problematiku 18. století,

 

Na příští rok se připravuje již XIV. kongres Mezinárodní společnosti pro výzkum 18. století (ISECS/SIEDS), tentokrát v nizozemském Rotterdamu a na téma Opening markets. Blíže viz http://www.openingmarkets.eu 

Před-registrace je možná na stránce www.isecs2015.com

Call for papers se budou otvírat v květnu tohoto roku a do 1. července je možné přihlásit tematické sekce.

O průběhu přípravných akcí vás budeme dále informovat.

Obrazy očistce

OcistecTomáš Malý - Pavel Suchánek: Obrazy očistce. Matice moravská

Brno: Matice moravská, 2013

ISBN: 978-80-87709-02-3 

Kniha Obrazy očistce nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. V české odborné literatuře doposud nebyla ikonografii očistce věnována takřka žádná pozornost, ačkoli, jak se ukazuje při studiu dobových pramenů a literatury, téma samotné představovalo jeden ze zásadních bodů náboženské reformy 17. století a ikonografie s ním spojená rozhodně není okrajovou záležitostí. Text je založený především na rozboru zhruba 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí), pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800. V české historiografii umění jde o první počin tohoto charakteru, neboť informace o zde prezentovaných uměleckých dílech byly doposud publikovány jen roztříštěně v rámci uměleckohistorických soupisů, kde jim však často buď nebyla věnována důkladnější pozornost, nebo k nim připojený výklad neodpovídal skutečnosti. Řada památek, které se ve starších soupisech nevešly do kategorie „významných“ uměleckých děl, nebyla dosud publikována vůbec. Význam takto tematicky sevřeného korpusu je nejenom v systematickém představení nedílné součásti barokní kultury, ale také v tom, že otevírá další otázky budoucího výzkumu: například regionální souvislosti výskytu děl, význam eucharistického tématu ve středoevropském potridentském umění či sociální aspekty recepce těchto ztvárnění.
Kniha je však – aby dostála nárokům na zpracování, odpovídající současné metodologii historie a dějin umění – opřena také o analýzu dobové literatury, která umožňuje podívat se na dané umění z poněkud jiných úhlů pohledu, než jaké jsou typické pro klasické ikonografické studie. Text proto obsahuje kapitoly, nabízející vždy různou perspektivu problému: celkový význam raněnovověké koncepce doktríny o očistci z hlediska teologie a náboženské praxe; role, jakou ikonografie očistce hrála v konfesijním utváření jednotlivých regionů; základní typologie ikonografie očistce a její zapojení do regionálního kontextu; významy znaků a symbolů na obrazech; vztah obrazu a textu (porovnání ikonografie a literatury); reakce na obrazy ze strany barokního diváka a povaha barokního přemýšlení o očistci. Autorům šlo v první řadě o imaginaci, tedy o to, jak barokní lidé vnímali ona umělecká díla v kontextu tehdejší zbožnosti, technik meditace, ale třeba i postojů k obrazům či teorie optiky. Cílem tedy bylo zjistit, co se skrývá takříkajíc „za obrazy“, neboli jakou povahu mají „obrazy v mysli“ diváků. V souhrnu jde o důsledně mezioborové pojednání doposud prakticky nezpracované problematiky.

Claire Madl vyšla kniha o F. A. Hartigovi

Madl

Claire Madl: « Tous les goûts à la fois ». Les engagements d’un aristocrate éclairé de Bohême. Genève: DROZ 2013 (Histoire et civilisation du livre, 33)

 

ISBN 978-2-600-01357-4

 

Littérateur francophone introduit dans les salons parisiens, diplomate dans le Saint-Empire, protecteur des milieux intellectuels de Bohême, propriétaire terrien actif, malade en quête de sa guérison et de son salut, Franz Anton Hartig (1758-1797) fut un aristocrate aux curiosités multiples et aux vastes horizons d’action. Sa personnalité permet avec une grande acuité d’observer comment s’articulent chez un aristocrate de la fin des Lumières les éléments traditionnels de l’identité nobiliaire avec des valeurs nouvelles et les opportunités inédites d’un espace public en pleine transformation. S’appuyant sur la bibliothèque, les pratiques de lecture, les écrits, les publications mais aussi sur les activités tournées vers l’espace public de cet aristocrate, l’étude montre comment Hartig réinvente des communautés d’action qui ne doivent rien à un corporatisme nobiliaire exclusif : Europe des lettres, Europe politique, Saint-Empire et monarchie des Habsbourg, milieux érudits de Bohême, seigneurie, communauté humaine universelle. Cette « biographie d’une bibliothèque et bibliographie d’une vie » (M. Espagne) apporte ainsi un éclairage en profondeur des réseaux et des modes de sociabilité dans une Europe « entière » ni cosmopolite ni dominée par le paradigme national.

Obsah najdete zde.

Vyšla kniha o barokním duchovenstvu a mecenášství

Triumf obnovojícího se dnePavel Suchánek: Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. Brno: Barrister & Principal, 2013. 

ISBN: 978-80-87474-94-52010

 

V roce 1746 vznikl v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie Michelangela Unterbergera obraz s alegorií Triumfu obnovujícího se Dne nad Nocí. Znázornění vlády dne a světla nad nocí a temnotou představovalo v očích objednavatele díla, olomouckého knížete-biskupa Ferdinanda Julia hraběte z Troyeru, téma umožňující vyjádřit obecné a abstraktní principy, z nichž vycházela jeho legitimita a moc. Tak jako ráno přichází po temné noci, tak se i po smrti jeho předchůdce obnovuje v osobě nastupujícího knížete-biskupa násilně přerušená posloupnost a kontinuita jeho úřadu. Kniha ukazuje na příkladu jedné významné společenské vrstvy barokní doby, že umění nebylo a není pouze předmětem estetického vnímání, ale také prostředkem utváření společnosti, její historické paměti, společných kulturních hodnot či politických idejí, a že podněcovalo v divácích škálu reakcí, očekávání a interpretací. Autor provází čtenáře šlechtickými paláci a rezidencemi a ukazuje, jaké společenské rituály a ceremoniály se v nich v baroku odehrávaly a jakou roli přitom hrálo jejich umělecké vybavení a výzdoba.
V neposlední řadě se také zamýšlí nad dobovými způsoby vnímání obrazů v sakrálním i profánním prostoru, jakož i nad proměnami pohledu na umění a jeho oceňování v době, kdy namísto stále se obnovujícího dne barokní éry začíná oblaka a stíny prozařovat světlo osvícenství.

Claire Madl - Daniela Tinková (edd.)

Francouzský švindl svobodyFrancouzský švindl svobody.

Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích

Praha: Argo, 2012 (Historické myšlení, 59)

ISBN 978-80-257-0695-4

Monografie deseti českých a slovenských autorů je věnována problematice recepce myšlenek Francouzské revoluce v českém prostředí přelomu 18. a 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají otázkami cenzury v Habsburské monarchii, antirevoluční propagandy, zpochybňující koncept svobody a rovnosti, sledování cizinců jako potenciálních agentů či rozdílů mezi postoji katolíků, evangelíků a svobodných zednářů k Francouzské revoluci. Mimo to autoři věnují pozornost i kronikářské reflexi napoleonských válek v českém a moravském prostředí, stejně jako bezprostředním prožitkům války civilním obyvatelstvem, pro které téměř nebylo rozdílu mezi francouzskými a rakouskými vojsky.

 

Z obsahu:

 

Úvod: Francouzská revoluce a problém veřejného mínění v českých zemích a na Slovensku

I. Přenos myšlenek a jeho kontrola: propaganda, cenzura, šíření informací

II. Policejní dohled nad osobami a problém revoluční emigrace

III. Recepce myšlenek francouzské revoluce

IV. Vnímání "události" obyvatelstvem

Konala se valná hromada ČSVOS

4_bienaleProběhly IV. bienále a valná hromada ČSVOS Daniela_Tinková

 

Po úspěšném dokončení IV. bienále ČSVOS se konala 25. května 2013 odpoledne v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v.v.i. valná hromada naše společnosti. Dosavadní výbor pod vedením Daniely Tinkové byl zvolen znovu; na místa odstoupivších členů (Jiří Kubeš, Ondřej Bastl, Ivo Cerman) úspěšně kandidovali Veronika Čapská (Univerzita Opava), Marc Niubo (FFUK Praha), Jiří Hrbek (HIU AVČR) a Tomáš Malý (FFMU Brno).

Zápis si můžete přečíst zde.