Vyšla nová kniha Hedviky Kuchařové o pražském Norbertinu

Norbertinum

Hedvika Kuchařová: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze. Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století.

Praha: Casablanca 2012 (Edice Tempora et Memoria, sv. 2)
288 stran, 399,- Kč

Druhý svazek historické edice Tempora et Memoria je věnován vzdělavatelskému úsilí premonstrátů v době pobělohorské, ať už se jednalo o vnitřní řádová studia, či o snahy založit obecný vzdělavatelský ústav, který mohl konkurovat jezuitské akademii. Autorka pomocí medailonů jednotlivých profesorů umožňuje také prosopograficky nahlédnout do prostředí zdejších pedagogů.

Vyšla nová kniha Daniely Tinkové o moravských "jakobínech"

Jakobíni

Daniela Tinková: Jakobíni v sutaně.
Praha: ARGO 2011 (edice každodenní život)

ISBN: 978-80-257-0441, 360 stran, 389,- Kč

Kniha vypráví příběh tří mladých kněží z jižní Moravy, kteří byli na prahu 19. století vyšetřováni pro údajné protistátní, proticírkevní a nemravné názory. V období, kdy habsburskou monarchii ovládal strach z Francouzské revoluce, nešlo o malý přestupek.
Tím spíše, že „provinilci“ pocházeli z řad těch, od nichž se očekávalo, že budou mezi prostým lidem sloužit jako učitelé, jako morální vzory.
Tento specifický příklad, k němuž existuje poměrně vzácně dochovaná a bohatá pramenná dokumentace, může být z velké části chápán jako příspěvek k problematice, která tvořila vděčné téma české historiografie poválečné doby – k otázce „ohlasů“ Francouzské revoluce v českém a moravském prostředí, k otázce recepce revolučních myšlenek a ideálů.

Vyšla nová kniha I. A. Hrdiny a H. Kuchařové o procesu s hrabětem Šporkem

Proces s hrabětem Sporkem

Ignác Antonín Hrdina - Hedvika Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Praha: Key Publ. 2011

ISBN 978-80-7418-097-2, 422 stran, 366,- Kč

V únoru roku 1730 podal veřejný žalobce Jan Blovský trestní žalobu na říšského hraběte Františka Antonína Šporka (1662 – 1738) pro kacířství, jeho šíření a pro urážky světských i církevních úřadů. Žaloba zněla hrozivě, když pro Šporka (pokud by neodvolal své bludy) požadovala mimo jiné doživotní tuhý žalář, ztrátu inkolátu a téměř likvidační majetkový trest. Větší zemský soud, který věc rozhodoval, nakonec roku 1733 vynesl rozsudek podstatně mírnější, když hraběte odsoudil jen k přiměřenému peněžitému trestu – nikoli však za kacířství. Hrabě ovšem ani s takovým rozhodnutím srozuměn nebyl a pokutu nezaplatil, takže muselo dojít až k exekuci. Předkládaná publikace na základě objevených prvotních pramenů rekonstruuje tento v Čechách ojedinělý proces – žádný jiný šlechtic u nás z kacířství obžalován nebyl. Současně ho zasazuje do rozsáhlého právně historického a teologického kontextu. Kniha nejen líčí jednu z významných událostí v životě proslulého pána na Kuksu, ale také dává nahlédnout do velmi málo prozkoumaných dějin soudního řízení v době pobělohorského královského absolutismu.

Přednáška Darrina McMahona a prezentace knihy "Enlightenment in Bohemia"

McMahon a prezentace The Enlightenment in BohemiaAktuálně: Přednáška ČSVOS ve spolupráci s AV ČR, FF JU České Budějovice a FHS UK Praha

Darrin McMahon:
The Religion of Genius

Následuje prezentace nově vydané kol. publikace

The Enlightenment in Bohemia
(Oxford 2011 - viz dole
)

Koná se v konferenčním sále Historického ústavu Akademie věd ČR, Prosecká 76, Praha 8 ve čtvrtek 1. 12. 2011 v 10 30 hodin.

Moderuje Ivo Cerman. Detaily najdete zde.

Vyšla nová monografie Zdeňka Šimečka

Zdeňek Šimeček: Knižní obchod v Brně od  sklonku 15. do konce 18. století

Statutární město Brno/Archiv města Brna, Brno 2011, 498 stran, ISBN: 978-80-86736-23-5

Kniha Zd. Šimečka

 

Z obsahu:

Kap. I: Před vznikem stacionárního knihkupectví v Brně v roce 1667

Kap. II: Od roku 1667 do sklonku 40. let 18. století

Kap. III: Od sklonku 40. let 18. století do vydání knihkupeckého řádu v roce 1772 - působení knihkupců Obladena a Locatelliho

Kap. IV: Od vydání knihkupeckého řádu v roce 1772 do konce 18. století

Kap. V: Exkurz. Obchod s tisky hebrejskými

Aktuálně: Konference "375 let Pražského míru a Dohody o předání 1635/1636" v Žitavě

Konference 375 let Pražského míru a Dohody o předání 1635/1636

Mezinárodní vědeckou konferenci uspořádají Městská muzea v Žitavě a Technická univerzita v Liberci. Konference se bude konat ve dnech 23. - 24. 9. 2011 v radnici města Žitava/Zittau.

Program najdete zde.